Rich Land Co. Ltd,

Sơ đồ tổ chức

Tổng số nhân sự: 200 người.Trình độ nhân sự:

  • Thạc sỹ: 01
  • Kỹ sư: 05
  • Cử nhân: 10
  • Cao đẳng: 20
  • Trung cấp: 50
  • Công nhân: 114